Człowiek - najlepsza inwestycja
AKTUALNOŚCI

analiza czynników wpływających na zwiększenie ryzyka długookresowego bezrobocia

opracowanie metodologii profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy do stosowania przez psz

2014-01-28
Zakończono realizowany z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej projekt „Analiza czynników wpływających na zwiększenie ryzyka długookresowego bezrobocia".
czytaj więcej
2014-01-25
Ukazały się dwie publikacje prezentujące rezultaty projektu - poradnik profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy oraz raport z prac badawczo-rozwojowych.
czytaj więcej
2014-01-22
W dniu dzisiejszym w Warszawie odbyła się – podsumowująca realizację projektu – ogólnopolska konferencja pn. „Analiza czynników wpływających na zwiększenie ryzyka długookresowego bezrobocia”.
czytaj więcej

Witamy na naszej stronie

Ze względu na szereg ujemnych konsekwencji związanych z długim pozostawaniem bez pracy, niezmiernie ważna jest szybka i trafna diagnoza odnośnie do stopnia zagrożenia długotrwałym bezrobociem. Jej przeprowadzenie znacząco mogą ułatwić nowoczesne narzędzia wykorzystywane w ramach koncepcji profilowania bezrobotnych. U jej podstaw leży założenie podobne do często stosowanego w naukach medycznych – lepiej zapobiegać chorobie niż leczyć jej skutki. Schorzeniem w tym przypadku jest długookresowe bezrobocie, któremu przeciwdziałać można przez ograniczenie napływu do niego nowych osób. Zgodnie z definicją podawaną w literaturze przedmiotu, profilowanie bezrobotnych obejmuje każdą formalną procedurę postępowania, na podstawie której określa się wysokość ryzyka długotrwałego pozostawania danej osoby bez pracy. Procedury te mogą być oparte na wiedzy i doświadczeniu pracownika służb zatrudnienia, selekcji grupowej i/lub modelowaniu ekonometrycznym. Jak wynika z analizy dorobku teoretycznego i praktycznych rozwiązań funkcjonujących w innych krajach, najlepsze diagnozy w profilowaniu bezrobotnych można osiągnąć łącząc ekspercką wiedzę pracownika służb zatrudnienia z narzędziami wykorzystującymi modelowanie ekonometryczne.

Niniejsza strona internetowa prezentuje wyniki analiz i działań badawczych podjętych przez zespół pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika realizujących współfinansowany przez Unię Europejską (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) projekt pn. Analiza czynników wpływających na zwiększenie ryzyka długookresowego bezrobocia – opracowanie metodologii profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy do stosowania przez PSZ. Celem projektu była identyfikacja i dogłębna analiza czynników determinujących długookresowe bezrobocie oraz opracowanie prostego w obsłudze narzędzia do profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy.

Prace badawcze rozpoczęto od określenia fundamentów, na których można byłoby budować skuteczny system profilowania bezrobotnych. W tym celu przeprowadzono rozległe studia zarówno literatury przedmiotu, zwłaszcza w obszarze teoretycznych podstaw profilowania bezrobotnych, jak i dotyczące efektów praktycznych rozwiązań w tym zakresie i procedur profilowania stosowanych w innych krajach Unii Europejskiej (UE) i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Dokonane ustalenia i obserwacje stanowiły punkt wyjścia do przygotowania metodologii profilowania bezrobotnych na lokalnym rynku pracy w Polsce. Jest to – oparta na dziesięciu filarach – kompleksowa koncepcja rewolucjonizująca dotychczasowe sposoby określania grup problemowych na rynku pracy. Wprowadza ona dwa nowe narzędzia – dwa specjalnie opracowane unikatowe kwestionariusze scoringowe do diagnozowania stopnia zagrożenia długotrwałym bezrobociem. Zostały one przygotowane w programie Microsoft Excel i będą mogły być używane zarówno w tradycyjnej wersji „papier-ołówek”, jak i elektronicznej. Do ich konstrukcji wykorzystano najlepsze praktyki krajów UE i OECD oraz wyniki dogłębnych badań przeprowadzonych na sześciu lokalnych rynkach pracy w Polsce. Narzędzia te umożliwiają wczesne i dokładne wskazanie osób szczególnie zagrożonych długim pozostawaniem bez pracy. Wczesna identyfikacja tej grupy ryzyka pozwoli pracownikom służb zatrudnienia podejmować działania zapobiegające długookresowemu bezrobociu zanim wystąpi szereg ujemnych konsekwencji związanych z jego powstaniem.

Przygotowanie metodologii profilowania bezrobotnych wiązało się z koniecznością podjęcia wielokierunkowych działań. Ich wykonanie nie byłoby możliwe bez wsparcia publicznych służb zatrudnienia, w tym przede wszystkim pracowników powiatowych urzędów pracy w Białymstoku, Działdowie, Krasnymstawie, Przemyślu, Sierpcu i Włocławku. Serdecznie dziękujemy im za przeprowadzenie badań sondażowych wśród bezrobotnych i przetestowanie wstępnej wersji metodologii.

Wyrażamy nadzieję, że dzięki przygotowanym w ramach projektu opracowaniom pogłębią Państwo swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie wykorzystania nowoczesnych koncepcji i instrumentów umożliwiających dokładną klasyfikację bezrobotnych w kategoriach ryzyka długiego pozostawania bez pracy, a przygotowane narzędzia wspomogą Państwa w precyzyjnej i wczesnej identyfikacji bezrobotnych zagrożonych długim pozostawaniem bez pracy, umożliwiając podejmowanie działań zapobiegających długookresowemu bezrobociu zanim wystąpią negatywne skutki spowodowane długim okresem pozostawania bez pracy oraz pozwalając na lepsze dopasowanie podejmowanych działań interwencyjnych do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski
- Koordynator projektu -
dr Monika Wojdyło-Preisner
- Lider projektu -
dr Aleksandra Bronk
- Sekretarz projektu -

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: 29.03.2012–30.01.2014.